Ordningsregler

Ordningsregler på Viking Line resor

1. Passagerare som är berusad, hotfull eller som stör ordningen i terminalen eller ombord, kan avvisas såväl i avgångshamnen som varje annan hamn under resan.

2. Medförande eller användning av vapen, utrustning, apparater eller föremål som kan medföra fara för resenär, besättning eller fartyg är förbjudet utan rederiets tillstånd. Innehav av ovanstående ska alltid meddelas till personalen i samband med incheckningen. Överträdelse är straffbart. Om resenär inte accepterar att på begäran visa innehållet i sitt bagage kan denne nekas att få följa med fartyget. I sådant fall erhålls ingen ersättning för inköpt biljett eller andra kostnader som föranletts av avvisningen.

3. Det är inte tillåtet för kryssningsresenärer samt resenärer på Cinderella att utan tillstånd ta med sig livsmedel ombord. Inte heller vattenkokare eller andra redskap avsedda för tillredning av mat får tas med på resan. På övriga fartyg har ruttresenärer rätt att i transportsyfte medtaga livsmedel, dock inte varm mat. Livsmedel får inte förtäras eller tillredas ombord. Undantag görs för babymat och specialkost för födoämnesallergiker. Babymat kan ombord värmas i skötrum eller café, som tillhandahåller mikrougn. Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet för samtliga resenärer att tillreda mat i hytterna eller i fartygets övriga utrymmen.

Det är inte tillåtet för kryssningsresenärer samt resenärer på Cinderella att medföra alkohol ombord. Det är inte heller tillåtet att ombord förtära medhavda alkoholdrycker eller alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfreebutik/sjöbutik. Alkohol beslagtas ifall resenär bryter mot denna regel.

Droger är förbjudna ombord och kommer att beslagtas såvida de inte används av medicinska skäl - läkarintyg ska då kunna uppvisas. Resenär är skyldig att på begäran överlämna föremål som kan utgöra fara för säkerheten eller ordningen ombord.

4. Passagerare som är berusad och/eller stör ordningen ombord kan omhändertas av fartygets ordningsvakter och hållas i förvar.

5. Rökning är endast tillåtet i särskilda rökrum ombord samt ute på däck. All slags rökning - även användning av e-cigaretter ("elektriska cigaretter") - är förbjuden i hytter, i allmänna utrymmen och på andra platser i fartyget. Rökdetektorer i hytter får inte övertäckas p g a säkerhetsrisken. Skulle rökning äga rum i hytt eller annat otillåtet utrymme, medför detta en ersättningsskyldighet på EUR 120 (SEK 1.200:-). Beloppet uttas på plats. Om rökdetektorer övertäcks utgår en avgift på EUR 120 (SEK 1.200:-) och händelsen polisanmäls.  När rökning äger rum i hytt kan passageraren också fråntas rätten att inneha hytten och avvisas från hyttavdelningen.

6. Passagerare som i hyttavdelningen uppträder störande kan dessutom fråntas rätten att inneha hytten och avvisas från hyttavdelningen. Störande beteende i hytten medför avgift: EUR 120 (Cinderella SEK 1200).

7. Användningen av egna musikanläggningar ombord är förbjudet och de kan tillfälligt tas i förvar.

8. All skadegörelse ombord medför ersättningsskyldighet och polisanmälan såvida den ej ersätts på platsen.

9. Skadegörelse på fartygets säkerhetsutrustning medför alltid att den skyldige omhändertas och överlämnas till polisen i första ankomsthamn. Polisanmälan sker alltid i sådana fall.

10. Snatteri polisanmäls alltid. Omyndiga personers förmyndare underrättas dessutom.

11. Ledare för ungdomsgrupper ansvarar för gruppen ombord. Detta ansvar innefattar bl.a. en tillsynsplikt att ordningsreglerna följs. I det fall att ordningsproblem uppstår genom någon gruppmedlems agerande, skall gruppledaren bistå fartygets personal och följa deras anvisningar. Alla gruppledare skall till fartygets information överlämna en förteckning över gruppmedlemmarna och deras hytter.

12. Samtliga passagerare skall på begäran kunna styrka sin identitet.

13. Fotografering av enskilda passagerare eller personal utan tillstånd av den berörda personen är förbjudet och straffbart.