Registerbeskrivning

Registeransvarig
Viking Line Abp
FO-nummer 0144983-8
Postadress Viking Club Finland, Viking Line Abp, PB 119, FI-00161 HELSINGFORS
E-postadress vikingclubsuomi@vikingline.com
Telefon +358 9 123 51

Registrets namn
Viking Club Finland stamkundsregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter som kunden lämnar via webbsidorna används för kundens identifiering samt i hanteringen av medlemsrelationen och i Viking Lines marknadskommunikation.

Registrets datainnehåll
Förnamn, efternamn
Medlemsnummer som erhållits vid registrering
Av medlemmen valt lösenord
Postadress, -nummer och -anstalt
Hemland
E-post
Telefonnummer
Födelsetid
Nationalitet
Kön
Språk
Vilka ämnesområden medlemmen vill ha information om
Vilken rutt medlemmen helst reser på
Resebokningar gjorda med medlemsnummer (resans avresedag, rutt, produktkod, pris) under senaste cirka fem år
Rubriker och datum för de ca under senaste året till medlemmen skickade mass-e-postmeddelandena

Hantering, förvaring och utlämnande av data
Medlemmens uppgifter behandlas av de arbetstagare, vilka ansvarar för kundregistrets upprätthållning eller kundkontakt. Bristfälliga, förändrade eller felaktiga personuppgifter kan kompletteras, korrigeras eller raderas på kundens begäran eller på hans/hennes eget initiativ. Missbruk av Viking Club -medlemskap eller -produkter kan leda till upphävning av medlemskap.

Medlemmen kan själv korrigera sina personuppgifter på Viking Clubs webbsidor vid Mina uppgifter eller via en skriftlig önskan. Önskan om kontroll skall lämnas skriftligen genom att kontakta Viking Club Finland. Önskan om kontroll skall undertecknas. Anmälning av korrekta och gällande uppgifter till registret är på medlemmens ansvar.

Medlemmen kan skriftligt begära borttagning av alla sina uppgifter ur registret på Viking Clubs webbsidor vid Ta bort mina uppgifter eller per e-post på adressen vikingclubsuomi@vikingline.com. Alla uppgifter ur registret tas slutgiltigt bort inom ca en vecka från det att medlemmen begärt borttagning.
Medlemmen kan begära avslutning av e-postförsändelser men fortsättning av Viking Club -medlemskapet per e-post på adressen vikingclubsuomi@vikingline.com.

Personuppgifterna förvaras i ett ADB-baserat stamkundsregisterprogram, skyddat av brandvägg och lösenord. Medlemsuppgifter förvaras ej i pappersformat. Medlemmen svarar själv för säker förvaring av sitt personliga medlemsnummer och lösenord. Om någon annan har kännedom om kundens medlemsnummer och lösenord, kan Viking Line inte svara för eventuellt missbruk av personuppgifterna.

Medlemmens personuppgifter överlåtes ej utanför Viking Line till tredje part utan kundens godkännande ifall orsaken inte är myndighetens beslut, brottsutredning eller en övrig lagstiftningsorsak.