Esteettömyysehdot

Avustaminen ja saattaminen

 • Viking Line pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille* apua satamissa, alukseen nousemisessa ja aluksesta poistumisen yhteydessä. Apu mukautetaan mahdollisuuksien mukaan liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön tulee ilmoittaa avuntarpeestaan Viking Linelle vähintään 48 tuntia ennen matkan alkamista. Avustamisen edellytyksenä on, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö etukäteisilmoituksen lisäksi saapuu terminaalin ISA-tunnuksella merkitylle kohtaamispaikalle viimeistään 60 minuuttia ennen laivan lähtöä.
 • Jos ilmoitusta avustamisen tarpeesta ei ole tehty määräajassa, pyrkii Viking Line suorittamaan kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että apua annetaan siten, että liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö voi nousta alukseen, poistua aluksesta ja matkustaa aluksella turvallisesti.
 • Mikäli matkustaja tarvitsee jatkuvaa avustamista laivamatkan aikana, tulee hänellä olla mukanaan henkilökohtainen avustaja.
 • Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön on matkavarausta tehdessään ilmoitettava erityistarpeistaan.
 • Viking Linen myynti-, terminaali- ja laivahenkilöstöä koulutetaan kohtaamaan, palvelemaan ja avustamaan liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Alukset, terminaalit ja turvallisuus

 • Viking Linen uusia aluksia suunniteltaessa ja vanhoja aluksia peruskorjattaessa huomioidaan IMOn esteettömyyssuositukset.
 • Uusien terminaalien suunnittelussa ja terminaalirakennuksia peruskorjattaessa huomioidaan olemassa olevat rakennuslainsäädännön esteettömyysmääräykset ja -suositukset.
 • Viking Line pyrkii terminaalien ja alusten turvallisuussuunnittelussa huomioimaan erityisesti liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt.
 • Viking Line varaa oikeuden kieltäytyä hyväksymästä varausta, mikäli se on välttämätöntä turvallisuusvaatimusten nojalla ja mikäli henkilön alukseen nousemista, aluksesta poistumista ja kuljettamista on mahdotonta suorittaa turvallisesti tai toimivalla tavalla.
 • Viking Line voi turvallisuusseikkojen niin vaatiessa edellyttää, että liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön tulee matkustaa henkilökohtaisen avustajan kanssa.
 • Mikäli varauksesta joudutaan kieltäytymään, pyrkii Viking Line avustamaan vaihtoehtoisen lähdön löytämisessä.

Viestintä ja tiedotus

 • Viking Linen kuljetusehdot, esteettömyysehdot sekä kaikki matkustamiseen liittyvä liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta olennainen tieto on saatavilla Viking Linen verkkosivuilta. Matkamyymälöissä, terminaaleissa ja laivan infossa esteettömyysehdot on saatavilla tulosteena, pistekirjoituksella sekä isolla kirjasinkoolla toteutettuna.
 • Koko matkan ajan, sekä terminaaleissa että laivalla, matkustajille annetaan riittävästi matkaan liittyvää tietoa kaikille soveltuvassa muodossa. Laivalla tieto on tarjolla infon yhteydessä.
 • Viking Line huolehtii, että se pystyy käsittelemään matkustajien valitukset.

Terminaalit ja pääsy alukselle

 • Terminaalin läheisyydessä on liikkumisesteisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja, joilta on esteetön kulku terminaaliin.
 • Terminaaleissa on opastetut kohtaamispaikat, joihin avustusta tarvitsevia matkustajia pyydetään saapumaan ennen matkaa. Paikalla on kutsupainike tai puhelin, jonka avulla voi ottaa yhteyden henkilökuntaan.
 • Viking Line pyrkii järjestämään jokaiseen terminaaliin vähintään yhden lähtöselvityspisteen, jossa liikkumis- ja toimimisesteiset matkustajat voivat asioida. Piste on merkitty kansainvälisellä pyörätuolimerkillä, ISA-tunnuksella.
 • Viking Line pyrkii takaamaan, että sekä terminaalissa että laivalla on vähintään yksi palvelupiste, joka on varustettu palvelupistesilmukalla. Palvelupiste on merkitty asianmukaisella T-merkillä.
 • Viking Line pyrkii kehittämään opasteita ja matkustajainformaatiota niin, että niiden välittämä informaatio on tarjolla vaihtoehtoisissa, erilaisia henkilöitä palvelevissa muodoissa.
 • Kulku terminaalista alukselle on esteetön ja turvallinen.
  • Autokansilla liikkumisesteisten matkustajien autot ohjataan lähelle hissejä ja huolehditaan, että autojen ympäristöön jää tilaa autosta poistumiselle. Henkilöstö avustaa matkustajia autokannella tarvittaessa.

Laivalla, matkan aikana

 • Viking Line pyrkii huolehtimaan siitä, että liikkumis- ja toimimisesteiset matkustajat pystyvät liikkumaan laivan kaikilla alueille esteittä.
 • Viking Line pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan liikkumis- ja toimimisesteisten matkustajien erityistarpeet matkustusmukavuuden edesauttamiseksi ja parhaan mahdollisen matkustuskokemuksen aikaansaamiseksi.
 • Viking Linen jokaisella aluksella on esteettömiä hyttejä.
 • Avustaja- ja opaskoirat saavat tulla aluksen kaikkiin tiloihin lukuun ottamatta sauna-, kylpylä- ja vastaavia tiloja.
 • Liikkumis- ja toimimisesteisen matkustajan henkilökohtaiselle avustajalle varataan tarvittaessa hytti läheltä avustettavan henkilön hyttiä.
 • Kaikilla Viking Linen aluksilla on varapyörätuoli hätätilanteita varten.

Laivasta poistuminen

 • Liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö avustetaan tarvittaessa laivalta terminaaliin. Avuntarpeesta tulee ilmoittaa vähintään 48 ennen matkan alkamista sekä määränpäähän saavuttaessa laivan infotiskille.

* Liikkumis- ja toimimisesteisellä henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joiden liikkumiskyky on tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt ja joilla on vaikeuksia käyttää julkista liikennettä. Heikentynyt liikkumis- tai toimimiskyky voi johtua aistien, motoriikan tai suuntavaiston heikentymisestä, iästä, näkö- tai kuulovammasta tai muusta vammasta.