Allmänna bestämmelser för uthyrning av stugor och semesterbostäder

I Beställning och betalning
II Pris och prisändringar
III Avbeställningsregler samt ändringar som görs av hyresgästen
IV Hyresvärdens hävande av hyresavtalet
V Hyresvärdens ansvar
VI Hyresgästens ansvar
VII Reklamation
VIII Tvister

Dessa allmänna bestämmelser gäller det hyresavtal som träffas mellan hyresgästen och VIKING LINE (”hyresvärden”).

I Beställning och betalning

1. Beställningen är bindande och då hyresgästen erhållit bekräftelse med bokningsnummer godtar han samtliga bestämmelser som gäller för hyresavtalet.

2. Bekräftelse och vidare information sänds omedelbart efter bokning.
Beställningen kan betalas i samband med online-bokningen. I annat fall skickas giro/faktura ca 8-10 veckor före avresa. Den skall vara betald 6 veckor innan avresa. Ifall bokningen görs inom 6 veckor före avresa, skickas faktura/giro omgående. Viking Line har rätt att annullera bokningen om inte betalning skett i utsatt tid. OBS! Det räknas inte som avbokning att underlåta att betala sin bokning.

3. Hyresgästen skall i god tid före ankomst meddela stugvärden den beräknade ankomsttiden till bostaden, bestämma mötesplats med stugvärden m.m. Stugan kan tas i bruk kl 15.00 och skall lämnas senast kl 11.00 om ej andra tider anges i stugbeskrivningen.
Vid tidig ankomst och/eller sen avresa skall stugan bokas och betalas från dagen före och/eller till dagen efter.

OBS! Bokningarna är numera biljettlösa, ta med bokningsbekräftelsen som resehandling.

II Pris och prisändringar

1. I hyresbeloppet ingår de tjänster som anges i stugbeskrivningen. Tilläggstjänster bokas via stugavdelningen, ring 08-452 42 72 (från Sverige)/018-26198 (från Finland) eller mejla till cottages@vikingline.com.

2. Inträffar förändringar i skatter, växelkurser eller allmänna avgifter som direkt påverkar kostnaderna för hyresvärden, efter det hyresavtalet blivit bindande för parterna men före tillträdesdagen, har hyresvärden rätt att göra motsvarande justeringar av hyresbeloppet. Överstiger justeringen 10 % har hyresgästen rätt att utan kostnad annullera hyresavtalet.

III Avbeställningsregler samt ändringar som görs av hyresgästen

1a) Vid veckobokning:
Avbokning tidigare än 6 veckor före – hela stughyran återbetalas. Avbokning senare än 6 veckor före – 100 % debiteras om ej stugan återhyrts till annan kund.

1b) Vid dygnsbokning:
Avbokning tidigare än 3 veckor före – hela stughyran återbetalas. Avbokning senare än 3 veckor före – 100 % debiteras om ej stugan återhyrts till annan kund.

2. Avbokning på grund av akut sjukdom som styrks med läkarintyg, olycksfall eller dödsfall som drabbat hyresgästen själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken hyresgästen sammanbor: hela stughyran återbetalas. Expeditionsavgift återbetalas ej. Läkarintyget skall sändas till Viking Line inom en månad.

3. Avbeställning kan göras muntligen eller skriftligen. Endast skriftliga avbeställningar bekräftas.

4. Då du erhållit din inbetalningsanvisning anses din bokning som slutgiltig. Ändringar därefter debiteras med EUR 20/SEK 185. Ändringar som innebär annan tillträdesdag eller annat hyresobjekt betraktas som avbeställning och nybeställning.

5. En avbeställning anses äga rum vid den tidpunkt då meddelande om avbeställningen kommer hyresvärden tillhanda. Om meddelandet försenas eller ej kommer fram, men hyresgästen kan styrka att han på korrekt sätt avsänt meddelandet per post, fax eller e-mail, skall meddelandet ändå anses ha kommit hyresvärden tillhanda inom den tid det normalt skulle ha tagit.

6. Vi rekommenderar alla våra kunder att ta en reseförsäkring för oförutsedda händelser.

IV Hyresvärdens hävande av hyresavtalet

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar eller dylikt) kan hyresvärden häva hyresavtalet, varvid hyresgästen snarast skall underrättas. Häver hyresvärden avtalet på grund av force majeure skall erlagda avgifter återbetalas utan avdrag.
Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till hyresgästen. Ideella och indirekta skador ersätts ej. Hyresvärden skall om möjligt även erbjuda hyresgästen en så likvärdig bostad som möjligt. För denna bostad skall hyresgästen betala fullt pris.

V Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden ansvarar för att uppgifterna om hyresobjektet är korrekta och att hyresgästen får tillgång till hyresobjektet under den avtalade hyrestiden.

VI Hyresgästens ansvar

1. Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som finns i bostaden. Hyresgästen förbinder sig att ersätta all eventuell skadegörelse på fastigheten och dess inventarier. Denna ersättning betalas direkt till stugvärden.

2. Hyresgästen ansvarar för att bostaden är städad före avresan.
Underlåtelse att städa debiteras med minst EUR 50/SEK 460 som tillfaller stugvärden. Stugvärden har rätt att inkräva detta belopp även efter att gästerna avrest.

3. Antalet personer (barn medräknade) får ej utan stugvärdens tillåtelse överstiga antalet hyrda sängplatser enligt bostadsbeskrivningen. Stugvärden har rätt att debitera extra för överstigande antal personer även om extrabädd ej erhålles.

4. Camping på stugans tomt är ej tillåten.

VII Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart som möjligt under hyrestiden direkt till stugvärden. Om denne undlåter att åtgärda påpekade brister skall hyresgästen inom 3 dygn, dock före hyrestidens utgång, kontakta Viking Lines stugavdelning i Mariehamn, tel. +358 18 26126 (mån.–fre. 08.30–17.00)
Efter kontakt med stugavdelningen kan skadeståndsanspråk sändas inom 2 månader efter resan till vår reklamationshandläggare. Reklamationer som inkommit senare behandlas inte.
För smidig åtgärd och uppföljning ber vi vänligen om att reklamationen lämnas in skriftligen.

e-mail: cottages@vikingline.com 

eller per post:

VIKING LINE
Stugavdelningen
Pb 166
AX-22101 MARIEHAMN
ÅLAND

VIII Tvister

Vid eventuell reklamation då överenskommelse inte kunnat nås med hyresvärden har hyresgästen möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Sverige eller Konsumentklagonämnden i Finland.