Säkerhet

Sjöfartsverket i Sverige och i Finland granskar och godkänner fartygen och deras säkerhetsorganisation. Viking Line har fått ett internationellt säkerhetscertifikat (ISMC) som visar att vi redan nu uppfyller de mycket höga säker- hetskrav som blir obligatoriska för alla rederier i framtiden.

Rederiet och befälet ombord övervakar att alla kan sin uppgift i säkerhetsorganisationen. Deltagandet i säkerhetsövningarna, som hålls en gång i veckan, är obligatoriskt. (Livbåts- och flottövningar, brandövningar samt utrymningövningar). Två gånger i månaden hålls samaritövningar (omhändertagande av skadade) och en gång i månaden "man över bord"-övningar. Flera gånger om året hålls läckövningar. Tre gånger om året hålls en av sjöfartsmyndigheterna övervakad s k totalövning med fartyget och all personal.

  • Vistelse på bildäck under resan är av säkerhetsskäl förbjuden.
  • Antändbara vätskor i lösbehållare eller grillkol får inte transporteras på bildäck.
  • Rökning och uppgörning av öppen eld på bildäck är förbjuden.
  • Ventiler till gasbehållare i husvagnar måste vara slutna under resan.

Säkerhetskontroller
För att kunna garantera våra passagerares säkerhet genomför vi regelbundet säkerhetskontroller i samband med ombordstigning.