Medlemsvillkor

1 Allmänt

1.1 Viking Line Club-medlemskapet är Viking Line Abp:s (”Viking Line”) sätt att belöna sina trogna privatkunder (”Medlemmarna”). Företag, föreningar och organisationer är inte berättigade att bli Medlemmar i Viking Line Club.

1.2 För Viking Line Club ansvarar Viking Line Abp, PL 166, 22101 MARIEHAMN, Åland, Finland. FO-nummer: 0144983-8.

1.3 Viking Line Club:s kontaktuppgifter för respektive land:

Finland: Viking Line Abp, Viking Line Club Finland, Mastgatan 1, PL 199, 00161 HELSINKI, Finland, www.vikingline.fi/club

Sverige: Viking Line Club Sverige, Box 4069, 131 04 NACKA, Sverige, www.vikingline.se/club

Estland: Viking Line Club Eesti, Hobujaama 4, 10151 TALLINN, Estland,  www.vikingline.ee/club

Åland: Viking Line Club Åland, PB 166 AX-22101 MARIEHAMN, Åland, www.vikingline.ax/club

2 Medlemskap och medlemskort

2.1 Krav för medlemskap

2.1.1 Fysiska personer som är 18 år eller äldre och som har e-postadress kan ansluta sig till Viking Lines lojalitetsprogram Viking Line Club Finland (”Lojalitetsprogrammet”).  

2.1.2 Personer mellan 12 och 17 år som blivit Medlemmar i Viking Line Club före den 16 februari 2017 kvarstår som Medlemmar. För dessa Medlemmar gäller villkoren i 2.4.

2.1.3 Det kostar ingenting att bli medlem i Viking Line Club.

2.2 Registrering m.m.

2.2.1 Viking Line Club-medlemskapet börjar när Medlemmens uppgifter har registrerats i Viking Line Club-systemet och ett Viking Line Club-medlemskonto har öppnats.

2.2.2 Som bekräftelse på registreringen skickar Viking Line ett Viking Line Club-medlemskort som är försett med ett medlemsnummer till Medlemmen inom fyra veckor efter registreringen. Vid begäran måste Medlemmen kunna styrka sin identitet.

2.3 Hantering av medlemskortet

2.3.1 Om ett Viking Line Club-medlemskort tappas bort, blir stulet eller förstörs, bör Viking Line Club:s kundtjänst underrättas om detta. Viking Line är inte skyldig att ersätta eventuell skada som det borttappade, stulna eller förstörda Viking Line Club-kortet har orsakat. Medlemmen får ett nytt kort inom cirka fyra veckor efter det att anmälan om att kortet har tappats bort, stulits eller förstörts har mottagits.

2.3.2 Det är förbjudet att överlåta Viking Line Club-medlemskortet eller -medlemsnumret till någon annan. Medlemmen måste således vara med på resa bokad i dennes namn. Viking Line förbehåller sig rätten att avboka resa och ta bort intjänad återbäring från kontot om denna återbäring har intjänats på ett felaktigt eller ohederligt sätt.

2.3.3 Viking Line Club-medlemskortet är inget betal- eller kreditkort

2.4 Barn som blivit medlemmar innan 16 februari 2017

2.4.1 Medlemmar som är mellan 12 och 17 år gamla har inte möjlighet att samla bonus eller på något annat sätt använda bonussystemet inom Viking Line Club. Från och med det datum då Medlemmen fyller 18 år har Medlemmen möjlighet att samla bonus och använda bonussystemet inom Viking Line Club.

2.5 Uppsägning och avslutande av medlemskap

2.5.1 Viking Line Club kan säga upp Medlemmens medlemskap och ogiltigförklara Medlemmens återbäring vid missbruk och/eller annat otillbörligt beteende utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor och förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom biljetter eller värdekuponger, till annan person eller utlåning av medlemskort till någon annan. Viking Line Club meddelar i så fall Medlemmen skriftligen om uppsägningen av medlemskapet, orsaken till uppsägningen och ogiltigförklaringen av återbäringen.

2.5.2 Medlemmen kan när som helst säga upp medlemskapet genom att kontakta Viking Line Club:s kundtjänst för det land där Medlemmen är medlem. Kontaktuppgifter finns längst upp i dessa villkor. När Medlemmen säger upp sitt medlemskap tillämpas 14 dygns ångerperiod då medlemskapet kan återaktiveras på medlemmens begäran.

2.5.3 Viking Line Club-medlemmen är skyldig att meddela Viking Lines Club:s kundtjänst om eventuella namn- och adressändringar. Medlemmen ska vidare hålla sig underrättad om eventuella ändringar i Lojalitetsprogrammets regler och förmåner. Information om förändringar ges på respektive lands webbplats för Viking Line Club.

2.5.4 Viking Line förbehåller sig rätten att avaktivera medlemskontot, om inga resor och/eller inköp har registrerats på medlemsnumret under de senaste två åren.

2.5.5 Viking Line förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskonto som har felaktiga kontaktuppgifter, om inte Medlemmen har meddelat sina nya kontaktuppgifter inom 12 månader från det att kontaktuppgifterna ändrades.

3 Viking Lines behandling av personuppgifter

Medlemmens personuppgifter behandlas i enlighet med Viking Lines integritetspolicy.

4 Viking Lines information och marknadsföring

4.1 Viking Line kan komma att skicka information om Viking Line Club och erbjudanden till Medlemmar via SMS/MMS, email, post och i Viking Lines app. Viking Line kommer dock inte att rikta direktreklam till barn under 16 år.

4.2 Medlemmen har rätt att när som helst motsätta sig att Medlemmens personuppgifter används för direktmarknadsföring.

5 Bonussystem och nivåkriterier för medlemskapet

5.1 Återbäring av Båtar och medlemskapets nivåer

5.1.1 Viking Line Club-medlemskapet och -korten finns i två olika nivåer, Member och Plus. Medlemskortens olika nivåer berättigar till olika förmåner.

5.1.2 Medlemmens intjänade återbäring kallas för ”båtar”. Viking Line Club-medlemskapets nivå fastställs utifrån antalet båtar intjänade under den personliga nivåperioden, som är 12 månader lång. Alla båtar som inverkar på nivån måste registreras på medlemskontot under nivåperioden.

5.1.3 Den personliga nivåperioden startar vid avgångsdatumet för medlemmens första Viking Line-resa eller vid datumet för det första köpet ombord, dock tidigast den 17 februari 2017, förutsatt att medlemsnumret har registrerats vid bokningen och/eller köpet.

5.1.4 De nivåspecifika förmånerna börjar gälla efter meddelande om nivåbyte. Medlemmen är således inte berättigad till Plus-nivåns återbäringsprocent för det köp som tar denne över nivågränsen.

5.1.5 Viking Line har rätt att ändra Viking Line Club-kortens nivåsystem och förmånerna för de olika nivåerna i enlighet med punkt 9.2 nedan.

5.1.6 Ytterligare information om kortnivåer, medlemsförmåner och regler för hur man samlar båtar finns på Viking Line Club:s webbplats för respektive land som anges längst upp i villkoren.

5.1.7 Medlemspriserna och båtarna är marknadsspecifika. Medlemmens bokningar registreras på Medlemmens konto enligt den medlemsnivå som gäller vid datumet för den sista incheckningen som görs under resan Medlemmens adress i Viking Line Club-registret avgör vilket lands medlemspriser och båtar medlemmen är berättigad till.

5.2 Nivåkriterier

5.2.1 Member-nivån är Viking Line Club-medlemskapets första nivå. För att Medlemmen ska nå upp till nästa nivå, Viking Line Club Plus-nivån, krävs det att medlemmen samlat in 1000 båtar under den 12 månader långa personliga nivåperioden.

5.2.2 För att vara kvar på Plus-nivån krävs det att Medlemmen samlar in 2000 båtar under den därpå följande 12 månader långa personliga nivåperioden. Din personliga nivåperiod på 12 månader är alltid densamma.

5.2.3 Uppgradering till Plus-nivån sker efter meddelande om nivåbyte. Vid uppgradering av medlemskapet är Plus-medlemskapet giltigt till slutet av innevarande nivåperiod och därpå följande nivåperiod på 12 månader. Nivåkriterierna kontrolleras dagligen. Det kan förekomma fördröjningar på 1-2 dagar i transaktionsöverföringarna, vilket leder till att köpen kan registreras under ett senare datum och först då beaktas i den dagliga kontrollen av nivåstatus.Det nya kortet skickas till Medlemmen inom cirka fyra veckor.

5.2.4 Antalet båtar som behövs för en nivåuppgradering börjar om från noll vid utgången av varje nivåperiod. Nivåbyte eller förnyelse av nivå påverkar inte Medlemmens båtsaldo.

5.2.5 Intjänandet av båtar är bundet till Viking Line Club-medlemskapets nivå. Antalet tilldelade båtar baseras på inköp av biljetter, inköp av PreOrder-produkter som beställs på förhand samt inköp ombord. Viking Line förbehåller sig rätten att ge olika antal båtar för olika tjänster och produkter.

5.2.6 Viking Line Club-nivån påverkas inte av att båtarna används.

5.3 Återbäring av Båtar

5.3.1 Tusen (1000) båtar motsvarar tusen (1000) spenderade euro eller tio tusen (10000) spenderade svenska kronor. Viking Line Club:s Member-kunder får 1 båt i återbäring för varje euro eller varje tio (10) svenska kronor som spenderas. Viking Line Clubs Plus-kunder får 2 båtar i återbäring för varje euro eller varje tio (10) svenska kronor som spenderas.

5.3.2 Alla båtar registreras på Viking Line Club-medlemskontot inom en vecka efter den sista incheckningen som görs under resan. Att enbart boka eller lösa ut en biljett ger inte i sig rätt till båtar.

5.3.3 Båtarna ger 1,5 % återbäring på Member-kundens konsumtion och 3 % återbäring på Plus-kundens konsumtion.

5.4 Båtarnas giltighet

5.4.1 Båtarna är giltiga i 24 månader räknat från den månad som Båtarna registrerades.

5.4.2 Viking Line Club-Båtar går att samla först efter att medlemskapet har aktiverats. Båtarna har inget inlösningsvärde.

5.4.3 När Viking Line Club-medlemskapet upphör, ogiltigförklaras alla Båtar och Medlemmen har ingen rätt att kräva ersättning för dessa. Båtar vars giltighetstid har gått ut raderas automatiskt från kontot och kan inte återfås.

6 Tjäna in och använda Båtar

6.1 Att generera Båtar

6.1.1 Incheckade privatbokningar på Viking Line berättigar till båtar, också när dessa bokningar görs via tredje part, dock inte när bokningarna görs via researrangörer.

6.1.2 Tredje parts tjänster som säljs via Viking Line genererar inte båtar, såvida inget annat anges.

6.1.3 En Viking Line Club-medlem som betalar för en resa eller en tjänst är inte berättigad till båtar eller Viking Line Club-förmånspriser, om Medlemmen inte själv utnyttjar tjänsten.

6.1.4 Köp av Viking Lines presentkort eller motsvarande produkt genererar inte båtar till köparen. Däremot genereras båtar vid användning av presentkort eller motsvarande produkt förutsatt att personen är medlem i Viking Line Club.

6.1.5 Viking Line förbehåller sig rätten att helt avstå från att bevilja båtar för vissa tjänster eller för tjänster som erbjuds av tredje parter eller att bevilja endast en del av det normala båtantalet. För att registreringen av båtar ska kunna göras ska Medlemmen uppge sitt medlemsnummer i samband med bokningen av resan och alltid uppvisa sitt Viking Line Club-kort i samband med inköp ombord. Viking Line Club-medlemskortet ska visas upp i kassan i fartygets affärer och i restauranger genast i samband med beställningen. Resor eller inköp registreras inte på Viking Line Club-medlemskontot i efterhand.

6.1.6 Båtar som genereras vid bokning fördelas på varje Medlem som är angiven i bokningen (”Medresenär”). För att Medresenärer ska tjäna in båtar på biljettköp krävs att även Medresenärernas medlemsnummer registreras vid bokning. Den Medresenär som inte uppger sitt medlemsnummer i samband med bokningen förlorar rätten till sin andel av båtarna.

6.1.7 Gruppresor berättigar inte till båtar.

6.2 Användning av Båtarna

6.2.1 Båtarna kan användas för att betala delar av eller hela bokningen.

6.2.2 Viking Line Club-kortet kan inte användas tillsammans med ett kryssningskonto.

6.2.3 Båtar kan inte överföras från ett medlemskonto till ett annat.

7 Resor som betalas med Båtar

7.1 Bokningar av resor som helt eller delvis betalas med Båtar måste göras under tiden Båtarna är giltiga.

7.2 Resor som betalas med Båtar bokas via Viking Lines Club:s kundtjänst eller via de kanaler som kundtjänsten erbjuder, t.ex. via internetbokningen. En resa som betalas med Båtar kan bokas först när det antal Båtar som krävs för resan har registrerats på kontot.

7.3 Medlemmar som är registrerade i Viking Line Club:s kundregister är berättigade att köpa resor till Viking Line Club-förmånspris i enlighet med vad som anges ovan.

7.4 Vid avbokning gäller Viking Lines resevillkor.

7.5 I händelse av båtförmåner (eller övriga erbjudanden) som erbjuds av våra samarbetspartners, tillämpas den aktuella samarbetspartnerns avbeställnings- och bokningsvillkor.

8 Företags- och föreningsavtal

8.1 Resebokningar där kundnumret för Viking Lines företagsavtal har använts genererar inga poäng till Viking Line Club-kontot. Företagsavtals- eller föreningskort kan inte användas samtidigt som Viking Line Club-medlemskortet.

9 Övriga villkor

9.1 Viking Line har rätt att ge olika Viking Line Club-medlemmar olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Viking Line inte är skyldig att ge samma förmåner till alla Medlemmar. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till Viking Line Club-kortsinnehavare på olika nivåer eller till Medlemmar som bor inom ett visst geografiskt område. Viking Line Club:s förmånsprodukter kan variera beroende på rutt och fartyg.

9.2 Viking Line Club-villkoren gäller i den form som de är publicerade på Viking Line Club:s webbplats. Viking Line har rätt att när som helst göra ändringar i Viking Line Club-programmet, i programmets villkor och i grunderna för hur båtar beviljas eller i produkternas priser i båtar. Ändringar av villkoren för Viking Line Club träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Viking Line informerat om ändringarna på Viking Lines webbplats eller kontaktat Medlemmarna på något annat sätt. Viking Line kommer att informera Medlemmarna om ändringarna, när dessa träder i kraft samt skälen till ändringarna. En Medlem som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sitt medlemskap i Viking Line Club med omedelbar verkan.

9.3 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Viking Line inte för eventuella förluster (inklusive förlorade båtar, förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Viking Line är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Viking Line Club-medlemmar eller tredje part för sådana förluster.

9.4 Viking Line ansvarar inte för tjänster och produkter eller för eventuella reklamationer i anslutning till dessa som tillhandahålls av samarbetspartner, såvida inte Viking Line anses som researrangören enligt lagen om paketresor. Varje bolag ansvarar för sina egna produkter och tjänster.

9.5 Medlemmen måste alltid bekanta sig med och följa Viking Lines resevillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor. Resevillkoren finns på Viking Lines webbplats: https://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/bra-att-veta/resevillkor/

9.6 Eventuella tvister gällande Viking Line Club som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt finsk lag och av finsk domstol. Medlemmen kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Konsumenttvistenämnden med adress Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS, www.kuluttajariita.fi/sv/, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.