Matkaehdot

Viking Line pidättää itsellään oikeuden aikataulujen ja hintojen muutoksiin sekä vuorojen peruuttamiseen.

Viking Line ei vastaa vaikeiden sääolosuhteiden tai muiden force majeure -tyyppisten esteiden aiheuttamista myöhästymisistä. Yleisten valmismatkaehtojen mukaan Viking Line ei ole tällöin korjausvelvollinen vahingosta.

Risteilynä varattua matkaa ei voi käyttää reittimatkana. Risteilyvarauksesta ei näin ollen voi käyttää vain meno- tai paluumatkaa. Jos risteilyn menomatkaa ei ole käytetty, paluumatka peruutetaan automaattisesti.

Matkustajien ja matkatavaroiden yleiset kuljetusehdot

Yhtiö varaa itselleen ja edustajilleen sekä maissa että laivalla oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi olla vaarallinen muille matkustajille, joka voi rajoittaa matkustajien oikeuksia tai tavalla tai toisella aiheuttaa yhtiölle kustannuksia. Aluksen edustajat voivat kieltäytyä kuljettamasta päihtyneitä tai häiritsevästi käyttäytyviä. Matkustaja noudattakoon Viking Linen järjestyssääntöjä ja laivan päällystön antamia ohjeita turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Järjestyssäännöt ovat nähtävissä Viking Linen konttoreissa, satamissa ja aluksilla.

Kuljetusehtoja sovelletaan Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemien, 30.6.2009 päivättyjen valmismatkaehtojen yhteydessä valmismatkasopimuksiin, joissa Viking Line Abp on vastuullisena matkanjärjestäjänä, kuitenkin siten, että kuljetusehdot ovat etusijalla valmismatkaehtoihin nähden.

Matkustajien kuljetukseen Viking Linen laivoilla ovat voimassa seuraavat ehdot:

1. Laivayhtiö on kuljettavan aluksen varustamo Viking Line Abp. Kuljetussopimus on voimassa varustamon ja matkustajan välillä.

2. Matkustaja ei saa luovuttaa toiselle lipun osoittamaa oikeuttaan. Toisen puolesta lipun hankkineella on katsottava olleen siihen oikeus sekä oikeus hyväksyä nämä kuljetusehdot tämän puolesta.

3. Matkatavaroilla tarkoitetaan kaikkia esineitä, mukaan lukien kulkuneuvot, joita kuljetetaan matkustajan lukuun; ei kuitenkaan mikäli näistä on laadittu rahtaussopimus, rahtikirja tai konossementti. Käsimatkatavaroita ovat matkatavarat, mukaan lukien elävät eläimet, joita matkustaja säilyttää hytissään, kantaa mukanaan tai muuten pitää hallussaan. Sama koskee ajoneuvossa tai sen päällä kuljetettavia tavaroita.

4. Matkustaja saa kuljettaa mukanaan kohtuullisen määrän matkatavaroita. Mikäli matkatavarat käsimatkatavara mukaan lukien voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa tai vaativat erityistä huolenpitoa, matkustajan on ilmoitettava tästä laivayhtiölle ennen matkan alkua. Laivayhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä kuljettamasta tällaista matkatavaraa.

5. Matkustaja on velvollinen noudattamaan laivan turvallisuus- ja järjestysmääräyksiä kuljetuksen aikana. Laivan päällikön valitsema henkilö, muun muassa järjestysmies, valvoo yllämainittujen määräysten noudattamista. Laivayhtiö varaa itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi aiheuttaa kuljettajalle kustannuksia tai vaarantaa muiden ihmisten terveyden tai muutoin rajoittaa muiden matkustajien oikeuksia. Aluksen edustaja voi kieltäytyä kuljettamasta päihtyneitä tai häiritsevästi käyttäytyviä matkustajia niin meno- kuin paluumatkalla. Matkustaja, joka on lunastanut hyttilipun, vastaa hytille aiheutuneesta vahingosta, joka on tehty lippuun merkityn matkan aikana.

6. Jos matkustaja on estynyt lähtemästä matkalle, paikkavaraus on peruutettava välittömästi. Jotta maksu voidaan palauttaa, varaus on peruutettava peruutusehtojen mukaisesti, katso Varauksen peruminen ja takaisinmaksu.

Lippujen takaisin lunastuksen tai maksupalautuksen yhteydessä peritään toimistomaksua 10 % varauksen kokonaishinnasta, kuitenkin vähintään EUR 10 / SEK 100. Tätä maksua ei peritä, jos matkustajalla on peruutusturva, hän voi esittää lääkärintodistuksen, hän vaihtaa alemman hintaiseen ateria- tai hyttiluokkaan tai muuhun alemman hintaiseen järjestelyyn, tai vaihtaa toiseen Viking Line -matkaan ilman maksupalautusta (6 kuukauden sisällä). Palvelu- tai toimistomaksua ja peruutusturvaa ei palauteta. Erikoismatkojen peruutussäännöt vaihtelevat. Tarkista säännöt varauksen yhteydessä.

7. Autopaikan varanneen auton on oltava lähtöselvitetty ja valmis ajettavaksi laivaan viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa, Tallinnassa 45 minuuttia ennen lähtöaikaa. Yli 2,4 metriä korkeiden ajoneuvojen on oltava lähtöselvitettyjä viimeistään 45 minuuttia ennen lähtöaikaa.

Pole position -paikan ostaneen automatkustajan on oltava lähtöselvitetty ja valmiina ajamaan laivaan viimeistään 45 minuuttia ennen lähtöaikaa, ja Late check-in -paikan ostaneen auton on oltava lähtöselvitetty Helsinki–Tallinna-reitillä viimeistään 20 minuuttia ja muilla reiteillä viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöaikaa.

Auto, joka ei ole valmis ajettavaksi laivaan ennen näitä aikarajoja, menettää varatun autopaikkansa. Odotuslistalle merkitty auto on oikeutettu autopaikkaan vain, jos laivassa on tilaa.

8. Jos laivayhtiö tai joku sen vastuulla oleva on syyllistynyt virheeseen tai laiminlyöntiin, yhtiö on velvollinen korvaamaan matkustajan kuolemasta tai loukkaantumisesta aiheutuneen vahingon sekä matkustajan matkatavaroille aiheutuneen vahingon. Sama koskee vahinkoa, joka johtuu matkustajan tai hänen matkatavaroidensa viivästymisestä.

Merionnettomuuden yhteydessä vastuu matkustajavahingoista ja käsimatkatavaroille ja muille matkatavaroille aiheutuneista vahingoista määräytyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 392/2009 mukaan. Peruutettuja ja myöhästyneitä lähtöjä sekä myöhästyneitä saapumisia koskevia korvauksia säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1177/2010.

9. Matkustaja, joka on loukkaantunut tai jonka käsimatkatavara on vahingoittunut tai joka on menettänyt sen muulla tavoin kuin merenkulkuvahingon yhteydessä, on velvollinen osoittamaan vahingon laajuuden sekä sen, että vahingon tai menetyksen on aiheuttanut kuljetuksen aikana sattunut tapahtuma ja että vahinko tai menetys johtuu varustamon virheestä tai laiminlyönnistä. Tämä ei koske merenkulkuonnettomuutta.

10. Laivayhtiö ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, taide-esineitä eikä muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, ellei se ole ottanut omaisuutta erityissäilytykseen.

11. Mikäli laivayhtiön vastuu asianmukaisesti vahvistetaan, se on kuitenkin rajoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 392/2009 ja merilain mukaan. Laivayhtiöllä on aina oikeus vedota lainmukaisiin globaaleihin rajoitussääntöihin.

12. Matkustajalla on lakisääteinen omavastuu menetyksestä tai vahingosta seuraaviin summiin saakka:

a) SDR 150 jokaisesta vahingoittuneesta ajoneuvosta.
b) SDR 20 muusta matkatavaravahingosta.
c) SDR 20 myöhästymisen aiheuttamasta vahingosta.

EU:n asetuksen 392/2009 mukaan matkustajan omavastuu voi nousta seuraaviin summiin saakka:

a) SDR 330 jokaisesta vahingoittuneesta ajoneuvosta.
b) SDR 149 muusta matkatavaravahingosta.

13. SDR:llä tarkoitetaan kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää erityistä nosto-oikeutta, joka muutetaan rahaksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin vakuus vastuusta asetetaan tai jolloin maksu tapahtuu. SDR:n arvo vaihtelee päivittäisten valuuttakurssinoteerauksien mukaan ja oli 1. heinäkuuta 2015 EUR 1,26 ja SEK 11,64.

14. Edellä mainitusta huolimatta laivayhtiö vapautuu vastuusta koskien:
a) matkustajan henkilö- ja viivästysvahinkoa ajalta, joka on kulunut ennen matkustajan saapumista alukseen ja hänen maihin astumisensa jälkeen.
b) käsimatkatavaran, mukaan lukien ajoneuvossa tai sen päällä kuljetettavan tavaran, menetystä, viivästymistä tai vahingoittumista ajalta ennen sen alukseen tuomista tai maihin viemisen jälkeen.

15. Aluksen päällystöllä ja miehistöllä, toimitsijoilla ja agenteilla, ahtaajilla ja muilla, joista laivayhtiö on vastuussa, on myös oikeus vedota edellä mainittuihin säännöksiin, joissa laivayhtiö on vapautettu vastuusta tai vastuuta on rajoitettu. Samat säännökset ovat voimassa, vaikka laivayhtiötä koskeva vaatimus ei perustuisikaan kuljetussopimukseen.

16. Matkustajan tai matkatavaran kuljetukseen perustuvaa laivayhtiön vastuuta koskeva kanne voidaan kantajan valinnan mukaan nostaa ainoastaan Suomessa, Ruotsissa tai Virossa
a) sen hovioikeuspiirin merioikeudessa, jossa laivayhtiöllä on kotipaikka tai jossa yhtiö pääasiallisesti harjoittaa liiketoimintaansa, tai
b) sen hovioikeuspiirin merioikeudessa, jossa laivayhtiön ja matkustajan välisen kuljetussopimuksen mukainen lähtö- tai määräsatama sijaitsee.

Sen lisäksi, mitä edellä tässä kohdassa on todettu, Suomen, Ruotsin tai Viron lipun alla purjehtivia aluksia koskevat asianomaisen maan merilain säädökset.

17. Oikeuspaikan sijainti määrää sovellettavan lain.

18. Matkustajan tai hänen oikeudenomistajansa on, saatuaan tiedon mahdollisen korvausvaatimuksen perusteena olevista olosuhteista, viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti laivayhtiölle.

Matkatavaroiden katoamista tai vahingoittumista koskeva reklamaatio:
Matkustajan on ilmoitettava laivayhtiölle kirjallisesti
a) matkatavaroiden ilmeisen vahingoittumisen yhteydessä
    i) käsimatkatavaran osalta ennen matkustajan maihinnousua tai sen yhteydessä,
    ii) kaiken muun matkatavaran osalta ennen sen luovutusta tai luovutuksen yhteydessä
b) matkatavaroiden ei-ilmeisen vahingoittumisen tai katoamisen yhteydessä, viidentoista päivän kuluessa maihinnousupäivästä tai matkatavaran luovutuksesta tai ajankohdasta, jolloin tällainen luovutus olisi pitänyt tapahtua.
Mikäli matkustaja ei noudata näitä ohjeita, hänen oletetaan vastaanottaneen matkatavarat vahingoittumattomina, ellei toisin osoiteta. Kirjallista selostusta ei tarvitse antaa, jos matkatavaran kunto on vastaanotettaessa ollut yhteisen valvonnan tai tarkastuksen kohteena.

19. Mahdolliset vaateet raukeavat, jos kannetta laivayhtiötä vastaan ei ole nostettu lain mukaisessa järjestyksessä, kun on kyse
a) matkustajan kuolemaan tai ruumiinvammaan taikka matkustajan kuljetuksen viivästymiseen perustuvasta korvausvaatimuksesta kahden vuoden kuluessa maihin astumisesta tai siitä, kun sen olisi pitänyt tapahtua taikka, jos kuolemantapaus sattui maihin astumisen jälkeen, kahden vuoden kuluessa kuolemantapauksesta, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa maihin astumisesta.
b) korvausvaatimuksesta, joka perustuu siihen, että matkatavaraa, käsimatkatavara mukaan lukien, on hävinnyt tai vahingoittunut tai sen kuljetus on viivästynyt, kahden vuoden kuluessa siitä, kun tavara on tuotu maihin taikka, jos tavara on matkan aikana hävinnyt, siitä kun maihin tuomisen olisi pitänyt tapahtua.

20. Muilta osin ovat voimassa Suomen, Ruotsin ja Viron merilakien määräykset.

21. Näitä kuljetusehtoja sovelletaan Suomen matkatoimistoalan liitto r.y:n ja kuluttaja-asiamiehen 30.6.2009 päivättyjen valmismatkaehtojen yhteydessä valmismatkasopimuksiin, joissa Viking Line Abp on vastuullisena matkanjärjestäjänä, kuitenkin siten, että kuljetusehdot ovat etusijalla valmismatkaehtoihin nähden.